SOCIĀLĀ INOVĀCIJA: IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI LATVIJĀ

Aicinām 31.05.2019. uz monogrāfijas prezentāciju Kalnciem ielā 6, 321. auditorijā plkst. 15.00

Monogrāfijā ir starpdisciplināri pētīta sociālā inovācija, tās būtība, ietekme uz sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, to veicinošie un kavējošie faktori, kā arī šķēršļi un to pārvarēšanas paņēmieni, analizēta iesaistīto pušu rīcība un to līdzdalības dimensijas, aplūkoti attīstības scenāriji un labas prakses piemēri Latvijā un citās Eiropas valstīs, izstrādāta sabiedrības finansiālās, informatīvās un organizatoriskās iesaistes sociālās inovācijas procesos indeksu koncepcija un šo indeksu aprēķināšanas metodoloģija. Darbā analizēti arī līdz šim Latvijā sociālās inovācijas īstenošanai nepielietoti finansējuma avoti. Monogrāfija paredzēta sociālās inovācijas pētniekiem, praktiķiem, sociālajiem uzņēmējiem, politikas veidotājiem, pašvaldību vadītājiem, pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem, studentiem un visiem, kas interesējas par sociālo inovāciju un tās veicināšanas jautājumiem.

The monograph presents interdisciplinary research on social innovation, its essence and impact on sustainable development of society, its promoting and hindering factors and the ways how the obstacles are overcome. It analyses the stakeholders and their input in social innovation processes, considering also the scenarios of the development of social innovation in Latvia and the cases of best social innovation practices from Latvia and other European countries. The monograph provides also the analysis of the new concept of the indices of financial, informative and organizational involvement of stakeholders in social innovation processes with the research and calculation methodology elaborated by the research team. There is also the analysis of the sources of financing so far not used in Latvia for the implementation of social innovation. The work is intended for social innovation researchers, practitioners, social entrepreneurs, policy makers, heads of municipalities, educators and heads of educational institutions, students and all other individuals interested in social innovation and its promotion issues.

Atsauce:

Surikova, S., Koķe, T., Oganisjana, K. -. In: Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā. K.Oganisjana ed. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. pp.28-32. ISBN 978-9934-22-228-3. e-ISBN 978-9934-22-229-0. Available from: doi:10.7250/9789934222290.02

DOI: 10.7250/9789934222290.02